فرایند رویداد تکآپ

این رویداد یک مسیر چند ماهه می باشد که مراحل کلی آن در ذیل اشاره شده است :

در این مرحله طرح های پذیرش شده در یک دوره زمانی حدودا ۱ ماهه توسط مشاوران و مربیان باتجربه از جنبه های فنی، کاربردی و اقتصادی مبتنی بر نیاز بازار به چالش کشیده شده مسیر لازم برای رشد و تکمیل آنها تسهیل می شود

مراحل عنوان تاریخ ساعت مدت مدل برگزاری توضیحات  
مشاوره مرحله اول اعتبارسنجی

اولیه

 

۲۶  بهمن ۱۵ الی ۳۰/۱۹ هر تیم

۴۵ دقیقه

 

حضوری

 

گروه اول با هدف شناسایی تقاط قوت و ضعف تیمها و ارزیابی اولیه با حضور مربیان تخصصی و هر گروه به مدت ۴۵ دقیقه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت
۲۷  بهمن ۱۵ الی ۳۰/۱۹ گروه دوم
۲۸  بهمن ۱۵ الی ۳۰/۱۹ گروه سوم
۲۹  بهمن ۱۵ الی ۳۰/۱۹ گروه چهارم
کارگاه های آموزشی بوم مدل کسب و کار

(بوم ناب)

۳۰  بهمن ۱۶ الی ۱۸   آنلاین / حضوری

 

  این کارگاه ها با هدف ارائه مهمترین پارامترهای مورد نیاز  و برای همه تیمها برگزار خواهد شد
ارزیابی بازار ۱  اسفند ۱۶ الی ۱۹    
ارزیابی مالی مقدماتی ۲  اسفند ۱۶ الی ۱۹    
ارائه آسانسوری ۹  اسفند ۱۶ الی ۱۸    
مشاوره مرحله دوم مشاوره  های تخصصی

 

۳  اسفند ۱۵ الی ۲۰   آنلاین / حضوری

 

ارزیابی های تخصصی

فنی،

مالی،

بازار

و…

(متناسب با نیاز هر طرح)

 

 
۴  اسفند ۱۵ الی ۲۰  
۵  اسفند ۱۵ الی ۲۰  
۶  اسفند ۱۵ الی ۲۰  
۷  اسفند ۱۵ الی ۲۰  
مشاوره مرحله سوم مشاوره های تخصصی

مورد نیاز

۱۰ اسفند ۱۵ الی ۲۰   آنلاین / حضوری

 

   
۱۱ اسفند ۱۵ الی ۲۰    
۱۲ اسفند ۱۵ الی ۲۰    
۱۳ اسفند ۱۵ الی ۲۰    
تکمیل نهایی طرح ها جمع بندی طرح با نظر همه مربیان ۱۴ اسفند ۹  الی  ۱۹   آنلاین

 

طی این ۵/۱ روز، همه تیمها از راهنمایی های همزمان همه مربیان استفاده خواهند کرد تا آماده ارائه طرح باشند  
۱۵ اسفند ۹  الی  ۱۳  
اختتامیه ارائه نهایی طرح به داوران ۱۵ اسفند ۱۶ الی ۲۰   حضوری طی این نیم روز، همه تیمها بصورت حضوری و هر تیم در مدت ۱۰ دقیقه، به ارائه نهایی طرح خواهد پرداخت.  

طرح های راه یافته به این مرحله از تسهیلات و خدمات ویژه پشتیبان فناوری و مشاوره های تکمیلی بهره مند شده و خود را برای ارائه به سرمایه گذاران محیا می کنند.

پس از پایان دوره تکامل، در این مرحله در روز ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ هر یک از طرح ها به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.