اولین نشست شورای سیاستگذاری رویداد برگزار شد.

شورای سیاستگذاری رویداد نوآوری تکاپ برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه ها و ارگان های فعال در عرصه کسب و کار و صنعت است...

ادامه مطلب

پایان کار مرحله تجیهز رویداد نوآوری تکآپ با ارائه اولیه ۱۴ طرح نوآورانه به داوران

مرحله رقابت حضوری تیم های پذیرش شده در دوره تجهیز رویداد نوآوری تکآپ و ارائه اولیه به داوران 14 و 15 آذرماه برگزار شد. به گزارش روابط ...

ادامه مطلب