پایان کار مرحله تجیهز رویداد نوآوری تکآپ با ارائه اولیه ۱۴ طرح نوآورانه به داوران

مرحله رقابت حضوری تیم های پذیرش شده در دوره تجهیز رویداد نوآوری تکآپ و ارائه اولیه به داوران 14 و 15 آذرماه برگزار شد. به گزارش روابط ...

ادامه مطلب