اولین نشست شورای سیاستگذاری رویداد برگزار شد.

شورای سیاستگذاری رویداد نوآوری تکاپ برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه ها و ارگان های فعال در عرصه کسب و کار و صنعت است...

ادامه مطلب