رویداد تکاپ 3 -

طرح خوب، ارائه خوب و تیم توانمند؛ شرایط موفقیت یک کسب وکار

مدیرعامل شرکت شادرام شیمی سه شرط موفقیت یک کسب وکار را در طرح خوب، ارائه خوب و نتیجه یک تیم توانمند عنوان کرد. سجاد شا...

ادامه مطلب