فرایند سومین رویداد تکآپ

این رویداد یک مسیر چند ماهه می باشد که مراحل کلی آن در ذیل اشاره شده است :

عنوانزماننام استاد ارائه دهندهمکانمدت زمانساعت شروع برگزاریساعت اتمام
جلسه توجیهی وارائه اولیه ایده۱۴۰۰/۱۱/۱۳عطایی نژادنیتک۲۱۵۱۷
کارگاه اعتبار سنجی۱۴۰۰/۱۱/۱۳عطایی نژادنیتک۲۱۷۱۹
کارگاه بوم مدل کسب وکار۱۴۰۰/۱۱/۱۵حشمتینمایشگاه۲۱۵۱۷
کارگاه ارزیابی مالی مقدماتی۱۴۰۰/۱۱/۱۵مدرسینمایشگاه۲۱۷۱۹
کارگاه تحقیقات بازار۱۴۰۰/۱۱/۱۷دریکوندینمایشگاه۲۱۵۱۷
کار گروهی تدوین فایل محاسبات۱۴۰۰/۱۱/۱۷عطایی نژادنمایشگاه۲۱۷۱۹
کارگاه ارائه به سرمایه گذار۱۴۰۰/۱۱/۲۵مکارمنیتک۵۱۴۱۹

 

پس از پایان دوره تکامل، در این مرحله در روز ۸ اسفند ماه به هر یک از طرح ها به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.